nguyenvannam.hp26 7/24/2023 7:55:44 PM

Al2O3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3?
A. NaCl.         B. HCl.       C. NaOH.         D. H2SO4.