hangphuc19012017 6/18/2023 6:57:34 PM
Câu 8 : Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất . Cho biết trong 2 s cuối cùng , vật đi được đoạn đường bằng ba phần tư độ cao h . Hãy tính độ cao h . Lấy g = 10 m / s .