nthp507 7/24/2023 8:05:45 PM

Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch CuSO4 1M. Giá trị của V là
A. 50.        B. 100.       C. 150.       D. 200.