thanhthy296 7/24/2023 8:30:43 PM

Cho 8,8 gam este X đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 3,2 gam CH3OH. Tên của X là
A. etyl axetat.       B. metyl axetat.
C. propyl fomat.       D. metyl propionat.