thuhuong024323 7/24/2023 8:25:43 PM

Cho các polime sau: polietilen, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), poliacrilonitrin. Số polime điều chế được bằng phản ứng trùng hợp là
A. 2.       B. 1.         C. 4.         D. 3.