hhkt1703 7/24/2023 8:00:46 PM

Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Thêm tiếp dung dịch NaOH vào X, thu được kết tủa Y. Công thức của Y là
A. FeCl3.       B. FeCl2.        C. Fe(OH)3.       D. Fe(OH)2.