g=10m/s2�=10�/�2g = 10 m/s2" /> g=10m/s2�=10�/�2g = 10 m/s2" /> g=10m/s2�=10�/�2g = 10 m/s2" /> g=10m/s2�=10�/�2g = 10 m/s2" />
vuhuong0111nd 6/18/2023 5:24:55 PM
Cho một vật rơi tự do từ độ cao h. Trong 2s cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được quãng đường 60m. Tính thời gian rơi và độ cao h của vật lúc thả biết g=10m/s2">g=10m/s2�=10�/�2g = 10 m/s2