vuluc2k11 7/24/2023 8:15:43 PM

Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Kim loại Al tan được trong H2SO4 đặc, nguội.
B. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường.
C. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.
D. Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động là do CaCO3 bị phân hủy thành CaO.