vuthihongngoc035 7/24/2023 8:10:46 PM

Phát biểu nào sau đây sai?
A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
B. Fructozơ là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột.
C. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ.
D. Fructozơ và glucozơ là đồng phân của nhau.