lochv2001 7/24/2023 8:40:45 PM

Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOCH2CH2OH với hỗn hợp CH3COOH và C2H5COOH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức?
A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.