hoang29062001 7/24/2023 8:35:44 PM

Từ 405 kg tinh bột (chứa 20% tạp chất trơ) sản xuất được m kg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là
A. 360.       B. 288.       C. 72.       D. 216.